MUU OSAAMINEN JA PALVELUT

PERHEARVIOINTIMENETELMÄ

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Perhearviointimenetelmä tarjoaa mahdollisuuden arvioida objektiivisesti perheen voimavaroja, vaikeuksia ja vahvuuksia sekä käytännön välineitä perheen dynamiikan ja perheenjäsenten välisten suhteiden arviointiin. Menetelmän avulla saatu ymmärrys perheen tilanteesta on avuksi suunniteltaessa perheen tarvitsemia palveluja ja tukea. Menetelmää voidaan hyödyntää myös arvioitaessa perheen kanssa tehdyn terapeuttisen työn aikaansaamia muutoksia.

Perhearviointimenetelmä sisältää strukturoidun mallin perheen toimintakyvyn moniulotteiseen ja systemaattiseen arviointiin sekä joukon menetelmiä koko perheen arvioimista varten. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. Tapaamisia yksilöllisestä perhetilanteesta riippuen tarvitaan 6-10 kertaa ja tapaamisia toteutetaan perheen toimintaympäristössä. Perhearvioinnin tuloksena tuotan perheprofiilin.

Perhearviointimenetelmäkoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 2005, jolloin Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutin toimesta on järjestetty ensimmäinen Perhearviointi -koulutus.

MIM-MENETELMÄ
(Marschak Interaction Method)

Puolistrukturoitu ja videoitu vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen havainnointiväline

Havainnoinnin perusteella voidaan vanhempi-lapsi -suhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman ja lapsen välistä tunneyhteyttä sekä vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla. Arviointi sisältää itse arvioinnin lisäksi sovitusti joko suullisen tai kirjallisen palautteen sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.