DIALOGINEN TYÖNOHJAUS

Dialogisessa työnohjauksessa rakennetaan siltaa turvalliselle ja dialogiselle vuorovaikutukselle. Se on tila, jossa arvostetaan ja tuetaan yksilöitä sekä yksilön halua kehittyä työssään. Tällaisessa dialogisessa keskustelussa kuullaan, kuunnellaan, vastataan, reflektoidaan, osallistetaan sekä opitaan yhdessä. Turvallinen vuorovaikutus tarjoaa tilan, jossa uskalletaan puhua myös vaikeista asioista. Parhaimmillaan keskustelulla tuotetaan voimavaroja, mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, ratkaisuja sekä uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.  

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten ja tunteiden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa oman toiminnan ja tavoitteiden jäsentämisessä, oppia uudenlaisia tapoja ajatella itseään ja työtään sekä löytää suuntaa uusista näkökulmista.  Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä niin ikään omasta ja muiden tavasta ajatella sekä kokea tunteita, ja tavoista oppia tuntemaan sekä arvostamaan toisten tapaa tehdä töitä.

"Dialogisella vuorovaikutuksella voidaan työnohjauksessa auttaa ohjattavia hyödyntämään toistensa kokemuksia sekä näkemään yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ja tapoja toimia."  

Olen opiskellut työnohjaajaksi Dialogicilla, joka on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hyväksymä työnohjaajakoulutus. Dialoginen työnohjaus rakentuu dialogiselle vuorovaikutukselle, reflektiivisyydelle, narratiivisuudelle ja ratkaisukeskeisyydelle. Työnohjaus voi olla yksilö- pari- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjausprosessin pituus ja käynnin kesto sovitaan aina asiakkaan tai tilaajan tarpeiden mukaisesti.