© Linda Pelli 2020


VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS


Tervetuloa, työnohjauksessani tavoittelen hyvinvoivaa organisaatiokulttuuria, joka rakentuu muutosta tukevalle keskustelukulttuurille. Tällaisessa dialogisessa keskustelussa kuullaan, kuunnellaan, reflektoidaan, osallistetaan sekä opitaan yhdessä. Turvallinen vuorovaikutus tarjoaa tilan, jossa uskalletaan puhua myös vaikeista asioista. Parhaimmillaan keskustelulla tuotetaan voimavaroja, ratkaisuja, mahdollisuuksia, vaihtoehtoja sekä uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Työnohjauksessani rakennetaan siltaa turvalliselle vuorovaikutukselle ja dialogiselle keskustelulle. Se on tila, jossa arvostetaan ja tuetaan yksilöitä sekä yksilön halua kehittyä työssään.

Työnohjausprosessi lisää ymmärrystä itsestä, muista sekä itse työstä. Työnohjausprosessissa lisätään ymmärrystä niin ikään omasta ja muiden tavasta ajatella ja kokea tunteita sekä tavoista oppia tuntemaan ja arvostamaan toisten tapaa tehdä töitä. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, ajatusten, uskomusten, kokemusten ja tunteiden pohtimista koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa oman toiminnan ja tavoitteiden jäsentämisessä, oppia uudenlaisia tapoja ajatella itseään ja työtään sekä löytää suuntaa uusista näkökulmista. Työnohjauksella tavoitellaan myös energiaa ja innostusta työhön.

Opiskelen voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi Dialogicilla, joka on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hyväksymä työnohjaajakoulutus. Voimavarakeskeinen työnohjaus rakentuu dialogisuudelle, reflektiivisyydelle, narratiivisuudelle ja ratkaisukeskeisyydelle. Tulevana työnohjaajana kunnioitan asiakkaideni omaa näkemystä ja ammattitaitoa.

Tarjoan yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjausta asiakkaan työpaikalla tai etäyhteydellä. Työnohjausprosessin pituus ja käynnin kesto sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Työnohjauksen kustannus perustuu opiskelijahintaan.


                 © Linda Pelli 2020

Katriina Rauanmaa