NEUROPSYKIATRINEN VANHEMPAINOHJAUS

Tarjoamani neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten vanhempainohjauksen tavoitteena on löytää juuri kyseiselle perheelle sopivimmat keinot tukea perheen arjen sujumista. Sen tarkoituksena on pyrkiä löytämään ja hyödyntämään perheen voimavaroja ja vahvuuksia, etsiä keinoja lapsen itsetunnon tukemiseksi sekä lisätä vanhemman avulla lapsen omatoimisuutta jokapäiväisen elämän perustaidoissa. Tarjoan vanhempainohjauksen aikana sekä konkreettista tukea käytännön kotitilanteisisiin että opastan vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen. 

Kartoitan vanhempainohjauksen aluksi perhetilannetta, jonka jälkeen laadimme sisällöllisiä tavoitteita vanhempainohjaukselle, joka keskittyy erityislapsen vanhemmuuden vahvistamiseen. Annan psykoedukaatiota neuropsykiatrisesta diagnoosista koko vanhempainohjausprosessin ajan. Tapaamisilla käymme läpi erilaisia teemoja, jotka tuovat näkökulmia, keinoja ja tarjoavat tukea neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen vanhemmuuteen. Toteutan vanhempainohjausta sekä perheen kotona että tapaamalla vanhempia etäyhteydellä. Sen tiheys sekä kesto sovitaan aina yksilöllisesti. Tapaamisillamme arvioidaan joka kerta edellisen kerran hyötyä ja vaikuttavuutta sekä vanhempainohjauksen kokonaisarviointi suhteessa tavoitteisiin tehdään valmennuksen päätteeksi. Hyödynnän vanhempainohjauksessani erilaisten koulutusteni kautta saatua monipuolista osaamista sekä työkokemusta lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta.

Vanhempainohjauksen eteneminen:

  • Perhetilanteen kartoitus
  • Lapsen / nuoren vahvuudet ja niiden huomioiminen
  • Lapsen / nuoren ja perheen voimavarat, parisuhde ja sisaruus
  • Tavoitteiden asettaminen ja osatavoitteiden määrittely
  • Menetelmien, välineiden, tehtävien ja harjoitusten käyttö samalla ohjaten vanhempia kohti lapsen / nuoren toivottua käyttäytymistä
  • Koulu, palvelut ja vertaistuki
  • Työskentelyn arviointi ja lopetus
  • Mahdollinen seuranta