©Linda Pelli 2020


NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS


Tule mukaani, kamppaillaan yhdessä yli vaikeiden esteiden ja syvien notkelmien. Johdattelen sinut läpi pelottavien ja synkkien metsien. Kuljen kanssasi kohti korkeita ja kovia ääniä, jotka kaikuvat pitkin aavaa peltoa. Autan sinua ymmärtämään haastavia vuorovaikutustilanteita.  Yritän parhaani mukaan luoda ympäristöllesi ymmärrystä hienoista erityisominaisuuksistasi.

Tarjoan asiakkaan ja perheiden tarpeista ja toivomuksista lähtöisin olevaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus on arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä kasvatusmenetelmä. Valmennus soveltuu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tarkoituksena on pyrkiä löytämään ja hyödyntämään asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia, etsiä keinoja itsetunnon tukemiseksi sekä lisätä asiakkaan omatoimisuutta jokapäiväisen elämän perustaidoissa.

Tarjoamani valmennus on aina tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää asiakkaan toiminnanohjausta ja elämänhallinnan taitoja. Kehitämme valmennuksessa yhdessä asiakkaan ongelmanratkaisukykyä, ajanhallintaa ja opettelemme tapoja toimia toisin. Autan asiakasta tunnistamaan voimavarojaan, arvojaan, uskomuksiaan ja tavoitteitaan. Tarjoan apua myös lasten ja nuorten koulunkäynnin haasteisiin ja koulutehtävistä suoriutumiseen. Voimme keskittyä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen tai neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren itsenäistymiskehityksen vahvistamiseen. Opastan ja annan tietoa erilaisista tukimuodoista, jotka auttavat erityislasta ja hänen perhettään. Valmennuksen tarkoituksena on etsiä voimavaroja arkeen ja hyvään elämään.

Valmennusprosessissa omia vahvuuksiani ovat laaja-alainen näkökulma, positiivinen ja kannustava asenne tavoitteiden saavuttamiseksi, asiakkaan vahvuuksiin keskittyminen, joustavuus, empaattisuus ja oikeudenmukaisuus. Toimin selkeänä ja johdonmukaisena valmentajana ja pyrin aina avoimeen dialogiin asiakkaan kanssa. Hyödynnän valmennuksessani erilaisten koulutusteni kautta saatua monipuolista osaamista sekä työkokemusta lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta.


NEUROPSYKIATRISESTI OIREILEVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMPAINOHJAUS 


Tarjoamani neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten vanhempainohjauksen tavoitteena on löytää juuri kyseiselle perheelle sopivimmat keinot tukea perheen arjen sujumista. Tarjoan vanhempainohjauksen aikana sekä konkreettista tukea käytännön kotitilanteisisiin että opastan vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen. Olen kouluttautunut Perhearviointimenetelmän osaajaksi, joka on perheen vahvuuksien, voimavarojen ja vaikeuksien arviointiväline. Menetelmän avulla kartoitetaan nimenomaan perheen välisiä vuorovaikutussuhteita. Arvioin työssäni jatkuvasti myös perheen vuorovaikutussuhdetta ja dynamiikkaa, sekä käytän havaitsemiini haasteisiin soveltuvia menetelmiä työskentelemällä aktiivisesti havaitsemieni vuorovaikutushaasteiden ratkaisemiseksi.

Vanhempainohjauksen eteneminen:

  • Perhetilanteen kartoitus
  • Lapsen / nuoren vahvuudet ja niiden huomioiminen
  • Lapsen / nuoren ja perheen voimavarat, parisuhde ja sisaruus
  • Tavoitteiden asettaminen ja osatavoitteiden määrittely
  • Menetelmien, välineiden, tehtävien ja harjoitusten käyttö samalla ohjaten vanhempia kohti lapsen / nuoren toivottua käyttäytymistä
  • Koulu, palvelut ja vertaistuki
  • Työskentelyn arviointi ja lopetus
  • Mahdollinen seuranta

Kartoitan vanhempainohjauksen aluksi perhetilannetta. Tämän jälkeen laadimme yhdessä vanhempien kanssa sisällöllisiä tavoitteita vanhempainohjaukselle. Vanhempainohjaus keskittyy myös erityislapsen vanhemmuuden vahvistamiseen. Annan psykoedukaatiota neuropsykiatrisesta diagnoosista koko vanhempainohjausprosessin ajan. Tapaamisilla käymme läpi lyhyesti 18 teemaa, jotka tuovat näkökulmia, keinoja ja tukea neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen vanhemmuuteen. Keskitymme tarkemmin niihin teemoihin, jotka vanhemmat kokevat itselleen tärkeimmiksi.

Toteutan neuropsykiatrisesti oireilevan lasten / nuorten vanhempainohjausta sekä perheen kotona että tapaamalla vanhempia etäyhteydellä. Minulla on mahdollisuus myös tutustua keskeisiin toimintaympäristöihin, kuten kouluun. Vanhempainohjauksen tiheys ja kesto sovitaan aina yksilöllisesti. Vanhempainohjauksen tapaamisissa arvioidaan joka kerta edellisen kerran hyötyä ja vaikuttavuutta. Vanhempainohjauksen kokonaisarviointi suhteessa tavoitteisiin tehdään valmennuksen päätteeksi. Tarjoamani neuropsykiatrisen valmennuksen vanhempainohjaus on rajattu ja tavoitteellinen prosessi. Joillekin perheille riittää kymmenen kertaa, mutta on tärkeää huomioida, että toiset tarvitsevat vanhempainohjausta jaksoittain ja useamman vuoden ajan.


               © Linda Pelli 2020

Katriina Rauanmaa